Prevence a tlumení varroázy – nová metodika SVS

Nový metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy

Výňatek z dokumentu:

Tlumení varroázy je třeba provádět cíleně na konkrétním stanovišti na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče prováděného chovatelem. Chovatelé se nemohou spoléhat pouze na výsledek vyšetření zimní měli, ale měli by pravidelně sledovat svá včelstva v průběhu celého roku a provádět léčebná opatření na základě aktuální zdravotní situace na daném stanovišti. Vzhledem k tomu, že jednou z povinností chovatele je sledování zdravotního stavu včel a včelstev a poskytování odpovídajícího ošetření v případě potřeby a bránění vzniku a šíření nákaz, může být plnění tohoto legislativního požadavku ze strany veterinárního dozoru prověřeno a v případě jeho nedodržení budou přijata odpovídající opatření a uloženy sankce.

Metody tlumení varroázy

Cílem tlumení varroázy je snížit ve včelstvu množství roztoče na minimum. Stanovit jednotný postup tlumení je problematické, neboť pomnožení roztočů ve včelstvu závisí na mnoha faktorech, jako jsou např. klimatické a přírodní podmínky na stanovišti, vlastnosti konkrétního včelstva, chovatelské praktiky včelaře, zavčelení krajiny a další. Zdravotní stav jednotlivých včelstev může být rozdílný, včelař má proto sledovat svá včelstva a zavčas provést léčebné ošetření. Míru zamoření v jednotlivých včelstvech lze zjistit monitoringem (odečítání roztočů z podložek, prohlídka kukel, oklep pocukrovaných včel, smyv – voda/detergent, líh). Popis postupů pro monitoring varroázy je uveden v příloze č. 2. Dle této informace se odvíjí léčebný postup. Správné a včasné zahájení léčby je pro tlumení varroázy rozhodující. Proto je monitoring a znalost úrovně napadení jednotlivých včelstev roztočem velmi důležitá, a to zejména v období červen-červenec.

Významně snížit počet roztočů lze více metodami, které se mohou vzájemně doplňovat. Jsou to chovatelská opatření (kapitola 4.) a léčebné ošetřování včelstev (kapitola 5.).

Tlumení varroázy lze rozdělit na tři fáze:

1) V podzimním a zimním období, kdy ve včelstvu není plod, se roztoč nachází pouze na včelách. Je to ideální období pro účinnou léčbu. Jsou využívána léčiva s vysokou účinností (např. s léčivou látkou: amitraz, kyselina šťavelová). Správnou léčbou v tomto období můžeme docílit maximálního snížení roztoče ve včelstvu a následující včelařskou sezónu započít s minimálním zatížením varroázou.

2) Vstup do jara s nejníže možným počtem roztočů je zásadní, neboť během včelařského roku se roztoč namnoží více než 100x. Vysoký počet roztočů na jaře může následně způsobit nebezpečné zamoření v pozdním létě a následně vysoké úhyny včel. Na jaře se proto na základě vyhodnocené situace provádí předjarní léčebné ošetření včelstev. Pokud je ve včelstvu přítomen zavíčkovaný plod, je potřeba ho odstranit, a to buď odvíčkováním či výřezem, a následně
včelstva ošetřit vhodným přípravkem. Pokud nedojde k odstranění zavíčkovaného plodu, je třeba provést takové ošetření, které zasáhne i roztoče v zavíčkovaném plodu.

3) V pozdním létě může být již roztoč namnožen tak, že napadá významnou část plodu tvořícího zimní generaci včel. Z napadeného plodu se líhnou poškozené včely, které mají zkrácenou životnost. Z tohoto důvodu je důležité udržet ve včelstvu v období odchovu dlouhověké generace včel dobrou nákazovou situaci. Pro toto období jsou k dispozici léčiva aplikována převážně formou nosičů s dlouhodobým účinkem či odparem. V období plodování včelstva lze využít také biologických metod založených na skutečnosti, že se většina roztočů nachází na zavíčkovaném plodu (zejména trubčím).

Biologické a zootechnické metody tlumení varroázy

Odběr zavíčkovaného plodu Tyto metody využívají skutečnosti, že se roztoč množí na zavíčkovaném plodu a dále, že roztoč do jisté míry upřednostňuje trubčí plod. Proto je možné populaci roztočů ve včelstvu snížit odebráním zavíčkovaného trubčího plodu. Doporučuje se provést odběr první a zejména poslední trubčiny. Trubčí plásty výhodně likvidujeme ve slunečním tavidle. V době, kdy ve včelstvu není trubčí plod, lze využít koncentrování roztočů také na dělničím plodu.

Tvorba plodových oddělků Jelikož se většina roztočů nachází na zavíčkovaném plodu, sníží se ve včelstvu množství roztočů odebráním zavíčkovaného plodu. V době, kdy je ve vytvořeném oddělku období bez zavíčkovaného plodu, tedy krátce po té, co začne nová matka klást, je vhodné jej ošetřit vhodným přípravkem s krátkodobým účinkem.

Využití rojů a tvorba smetenců Roje a smetence nemají prvních devět dní zavíčkovaný plod. V této době lze dosáhnout velmi účinného ošetření včelstva vhodným přípravkem.

Klíckování matek Zaklíckováním matek lze ve včelstvu zajistit období bez plodu a dosáhnout tak vysoké účinnosti ošetření.

Hypertermie Zavíčkovaný plod je možné zahřát na vyšší teplotu, kterou roztoči nepřežijí. Přesné teploty a doba ošetření se liší podle typu použitého zařízení.

Chov včel s dobrým hygienickým chováním Jednou z rozhodujících vlastností včely medonosné je hygienické chování, tj. schopnost aktivně vyhledávat roztoče v buňkách a odstraňovat napadené kukly v plodových plástech. Díky této schopnosti má množení roztoče mnohem menší dynamiku. Prakticky využitelnou metodou pro včelaře jsou tzv. pin-testy nebo testy odstraňování zmražených kukel, které vysoce korelují s hygienickým chováním včel.

Chemické metody tlumení varroázy

K chemickému ošetření včel proti varroáze existuje celá škála registrovaných veterinárních léčivých přípravků. Aktuální seznam registrovaných léčiv je k dispozici na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualneregistrovane-vlp. Jejich přehled je též uveden v příloze č. 1.

Používání léčiv by nemělo být nadbytečné, ale účelné, na základě vyhodnocení zdravotního stavu včel na daném stanovišti. Před použitím léčiva je důležité se řádně seznámit s pokyny výrobce a postupovat při aplikaci v souladu s nimi. Nevhodné použití přípravku může vést ke zvýšenému riziku rozvoje rezistence roztoče a k neúčinné léčbě a k zatěžování včelích produktů rezidui léčiv.

Při volbě vhodného léčiva rozhodují zejména tyto skutečnosti:
− roční období a teplotní podmínky pro aplikaci uvedené výrobcem, − přítomnost zavíčkovaného plodu, − riziko vzniku rezistence u dlouhodobých nosičů (amitraz, pyrethroidy), − omezení pro použití (např. mimo snůšku).
Jelikož léčivé látky (kromě kyseliny mravenčí) nepůsobí na roztoče nacházející se v zavíčkovaném plodu, jsou k letní léčbě používány převážně nosiče léčiv s dlouhodobým účinkem a naopak v bezplodovém období jsou výhodná léčiva určená k jednorázovým aplikacím.

V případě použití dlouhodobých nosičů je větší nebezpečí vzniku rezistence (odolnosti) roztočů. Na území ČR se místy objevuje rezistence roztočů proti pyrethroidu fluvalinátu. Obecně platí zásada, že by se neměly přípravky na bázi pyrethroidů používat dvě období po sobě. Jiné rezistence u nás zatím věrohodně zaznamenány nebyly. Jelikož byla v České republice využívána léčiva s účinnou látkou amitraz výhradně v zimním období (formou jednorázových aplikací), nejsou dosud na území České republiky problémy s rezistencí na amitraz jako v některých okolních státech. Využíváním dlouhodobých nosičů s amitrazem v podletí ve včelstvech s plodem však vznik rezistence reálně hrozí. Proto je třeba kontrolovat účinnost všech prováděných ošetření odečtem spadu roztočů na podložkách první a druhý den po aplikaci přípravků.

Při aplikaci přípravků na bázi kyseliny mravenčí, kyseliny šťavelové a thymolu vznik rezistence nehrozí. Rezistence na amitraz a na pyrethroidy reálně hrozí. Proto je třeba vhodně střídat přípravky s různými účinnými látkami. Nejdůležitějším bodem pro zamezení, resp. oddálení vzniku rezistence, je důsledná likvidace roztočů přes zimu a dosažení nulové prevalence na jaře. Toho lze dosáhnout za předpokladu ošetření včelstev bez plodu.

Ošetřování včelstev v ekologickém zemědělství Chovatel může pro účinné ošetření svých včelstev použít pouze postupy a přípravky schválené pro použití v ekologickém zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.